Науково-технічна рада

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду
Миколаївської філії відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»

1. Загальні положення

  1.1. Науково-технічну раду (НТР) відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Укртелеком» створено на підставі положень Статуту, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком» (протокол від 17 лютого 2004 року № 2) та зареєстрованого Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією (реєстраційний № 12107 від 18 лютого 2004 року).

  1.2. Науково-технічна рада ВАТ «Укртелеком» є колегіальним дорадчим органом при Голові Правління ВАТ «Укртелеком».

  1.3. Науково-технічну раду очолює директор Науково-технічного центру ВАТ «Укртелеком».

  1.4. До складу НТР входять висококваліфіковані спеціалісти структурних підрозділів Апарату управління та філій ВАТ «Укртелеком», а також фахівці науково-дослідних і проектних установ та інших організацій за їх згодою.

  1.5. Персональний склад НТР затверджується наказом Голови Правління ВАТ «Укртелеком».

  1.6. Заступники Голови, вчений секретар та секретар призначаються Головою НТР з осіб, які входять до її складу.

2. Завдання і функції Науково-технічної ради

  2.1. Розгляд концепцій, програм та пропозицій з перспективних напрямків розвитку у сфері телекомунікацій, перспективних схем розвитку телекомунікаційних мереж Товариства, визначення науково-технічної політики ВАТ «Укртелеком».

  2.2. Розгляд генерального і річних планів розвитку телекомунікаційних мереж Товариства щодо відповідності їх вимогам Концепції розвитку ВАТ «Укртелеком».

  2.3. Організація розробки програм впровадження на телекомунікаційних мережах ВАТ «Укртелеком» новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, передових технологій та сучасних технічних засобів телекомунікацій.

  2.4. Підготовка рекомендацій щодо:

   2.4.1. Розробки та впровадження правил, стандартів, нових послуг, технологій та технічних засобів телекомунікацій з метою підвищення ефективності діяльності ВАТ «Укртелеком».

   2.4.2. Введення в експлуатацію нової вітчизняної та зарубіжної техніки, підвищення ефективності використання обладнання.

   2.4.3. Підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж, метрологічного забезпечення, удосконалення експлуатації технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв’язку.

   2.4.4. Удосконалення форм і методів управління ВАТ «Укртелеком».

   2.4.5. Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ВАТ «Укртелеком».

   2.4.6. Забезпечення готовності персоналу та технічних засобів телекомунікацій до роботи в умовах надзвичайного стану, а також технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

  2.5. Розгляд планів і звітів щодо проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються на замовлення ВАТ «Укртелеком», заслуховування та обговорення доповідей про виконання основних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та підготовка відгуків на них.

  2.6. Заслуховування та обговорення доповідей, які готуються на засідання НТР Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

  2.7. Організація взаємодії з НТР Державного комітету зв’язку та інформатизації України і підпорядкованих йому організацій та з НТР інших науково-дослідних установ України.

  2.8. Організація взаємодії з НТР Національної академії наук України в рамках Угоди щодо співробітництва між НАН України і ВАТ «Укртелеком».

3. Порядок роботи Науково-технічної ради

  3.1. НТР працює за річним планом, який складається на основі пропозицій структурних підрозділів Апарату управління і філій ВАТ «Укртелеком». Пропозиції до плану роботи розглядаються на засіданні НТР, розроблений річний план роботи на наступний рік подається на затвердження Голові Правління ВАТ «Укртелеком» до 15 грудня поточного року.

  3.2. Засідання НТР проводяться один раз на місяць. Порядок денний засідань НТР розробляє вчений секретар НТР та затверджує Голова НТР. Питання порядку денного засідання НТР визначаються відповідно до річного плану роботи НТР.

  Окремі питання, що виникають у процесі діяльності Укртелекому і не входять до плану роботи НТР, можуть включатися до порядку денного за згодою Голови НТР або для їх розгляду може бути призначене позапланове засідання НТР.

  3.3. Підготовлені доповідачами відповідно до порядку денного матеріали для розгляду на засіданні НТР (тези доповідей, графіки, таблиці, проекти рішень та ін.) подаються опонентам, які призначаються при затвердженні плану роботи НТР, і вченому секретареві для узагальнення за 15 днів до засідання НТР.

  Матеріали для розгляду на позаплановому засіданні НТР або з питань, які не входять до плану роботи НТР, подаються опонентам і вченому секретареві не пізніше ніж за 3 дні до засідання НТР.

  3.4. Опоненти повинні подати свої висновки вченому секретареві НТР, підписані директором департаменту ВАТ «Укртелеком», до сфери діяльності якого належить питання, за 10 днів до засідання НТР. Доповідачі повинні бути ознайомлені з висновками опонентів не пізніше ніж за 4 дні до засідання.

  3.5. На засідання НТР ВАТ «Укртелеком» можуть бути запрошені відповідні фахівці ВАТ «Укртелеком», науково-дослідних і проектних установ, інших організацій.

  3.6. Про час і порядок денний засідання НТР її членам, а також доповідачам та опонентам за кожним питанням порядку денного повідомляється персонально за 4 дні до засідання НТР.

  3.7. Підготовка технічних засобів для демонстрації матеріалів на засіданнях НТР, узгодження місця проведення засідання, інші організаційні заходи здійснюються під керівництвом секретаря НТР. Відповідні структурні підрозділи повинні надавати йому підтримку у вирішенні організаційних питань.

  3.8. Проекти рішення за кожним окремим питанням порядку денного готуються вченим секретарем НТР напередодні засідання та роздаються кожному члену НТР перед початком засідання.

  3.9. НТР має право ухвалювати рішення, якщо на засіданнях присутня половина її складу. Рішення НТР ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю членів НТР, присутніх на засіданні.

  3.10. Кожне засідання НТР протоколюється секретарем. Протягом 15 днів після засідання секретар складає друкований варіант протоколу засідання, який підписує вчений секретар та затверджує Голова НТР.

  3.11. Рішення НТР набирають чинності після затвердження їх Головою Правління ВАТ «Укртелеком».

4. Права та обов’язки керівництва НТР

  4.1. Голова НТР діє від імені Науково-технічної ради на підставі цього Положення.

  4.2. Голова НТР зобов’язаний забезпечувати виконання завдань і функцій, покладених на НТР та визначених цим Положенням, і відповідає за організацію роботи НТР.

  4.3. За відсутності Голови НТР його права та обов’язки покладаються на одного із заступників.

  4.4. Вчений секретар НТР проводить організаційну роботу, яка забезпечує планомірну та ефективну діяльність НТР; здійснює контроль за підготовкою матеріалів до засідань НТР; опрацьовує проекти рішень, проводить перевірку виконання ухвалених рішень.

  4.5. Секретар НТР здійснює організаційну роботу для якісного проведення засідань, забезпечує членів НТР матеріалами до засідань, веде протоколи засідань, здійснює контроль за виконанням планів і рішень НТР, готує річні звіти про діяльність НТР.


з/п
Прiзвище, iм’я, по батьковi Посада
Голова науково-технічної ради
1. Суслов Олександр Миколайович Заступник директора з технiчних питань
Секретар
2. Шакун Володимир Василійович Начальник технiчного вiддiлу
Члени Науково-технiчної ради
3. Михайлова Ольга Павлівна Заступник директора з питань економіки та фінансів — відділу фінансово-економічного планування та аналізу
4. Горностай Тетяна Анатоліївна Заступник директора з питань маркетингу та продажу послуг
5. Білий Володимир Миколайович Заступник директора з питань будівництва
6. Кузнєцов Руслан Альбертович Начальник відділу експлуатації та розвитку телекомунікаційних мереж
7. Саліков Юрій Володимирович Начальник відділу інформаційних технологій
8. Чемеринський Павло Кимовіч Начальник відділу будівницітва
9. Дощанникова Ірина Павлівна Начальник проектно-кошторисного відділу
10. Баклан Наталія Володимирівна Начальник відділу по роботі зі споживачами
11. Гонтаренко Олександр Миколайович Начальник центру телекомунікаційних послуг
12. Богза Дмитро Володимирович Начальник цеху міжміського телефонного зв’язку центру телекомунікаційних послугМиколаївська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Миколаїв-001, 54001, вул. Адміральска, 27